ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά
Η EUROPAL έχει πιστοποιηθεί με την σήμανση CE
Τι είναι η σήμανση CE?
Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία
Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.
Βεβαίωση Συμμόρφωσης,
Αυτή η βεβαίωση συμμόρφωσης ότι ένα προϊόν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές προϋποθέτει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να:

Διενεργεί Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) για την μέτρηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος που παράγει και να
Εφαρμόζει ένα Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής (FRC) στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η παραγωγή του πληρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
Πραγματοποιούνται δοκιμές σε πρότυπα δείγματα ( πόρτες. Παράθυρα ) με σκοπό να μετρηθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους.

Υδατοστεγανότητα
Αεροδιαπερατότητα
Αντοχή σε ανεμοπίεση
Ηχομείωση
Θερμική μόνωση
Ιδιότητες σε σχέση με την ακτινοβολία